Toimitusehdot - SaaS-verkkosivupalvelu

Laadittu: 8.4.2023

Yleistä

Näitä toimitusehtoja sovelletaan SaaS-verkkosivupalvelun (Software as a Service) toimittamiseen asiakkaalle (jäljempänä “Asiakas”) toimittajan (jäljempänä “Toimittaja”) toimesta. Toimitusehtojen hyväksyminen tapahtuu asiakkaan tilauksen yhteydessä, ja nämä ehdot muodostavat osan sopimuksesta asiakkaan ja toimittajan välillä.

Palvelun sisältö ja käyttöoikeus

Toimittaja toimittaa asiakkaalle verkkosivupalvelun, joka sisältää elementtejä ja toimintoja verkkosivuston rakentamiseen. Asiakas saa rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää palvelua sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Palvelun saatavuus ja tuki

Toimittaja pyrkii tarjoamaan palvelun jatkuvasti saatavilla ja huolehtii palvelun ylläpidosta ja päivityksistä. Toimittaja ei kuitenkaan takaa palvelun keskeytyksetöntä saatavuutta. Toimittaja tarjoaa asiakkaalle teknistä tukea sovituin ehdoin.

Hinnat ja maksuehdot

Toimittaja ilmoittaa palvelun hinnan etukäteen, joka voi olla kiinteä hinta, kuukausimaksu tai muu sovittu hinnoittelumalli. Asiakas sitoutuu maksamaan palvelusta sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Maksuehtona on yleensä 14 päivää netto.

Tietosuoja ja tietoturva

Toimittaja sitoutuu noudattamaan soveltuvia tietosuojalakeja ja -määräyksiä sekä toteuttamaan asianmukaiset tietoturva- ja suojatoimenpiteet palvelun tietojen suojaamiseksi. Asiakas vastaa omien käyttäjiensä tietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

Vastuunrajoitus

Toimittajan vastuu palvelun toimittamiseen liittyvistä vahingoista on rajoitettu korkeintaan asiakkaan maksamiin palvelumaksuihin. Toimittaja ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, kuten liikevaihdon menetyksestä tai tietojen katoamisesta.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin sovita. Kummatkin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti noudattaen 1 kuukauden irtisanomisaikaa ennen seuraavaa laskutuskautta.

Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistua neuvotteluin, voidaan asia viedä käräjäoikeuden ratkaistavaksi toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai muussa sovitussa tuomioistuimessa.

Muut ehdot

Toimittaja pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitusehtoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle etukäteen. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus.

Toimittajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä ja Tilaajan palautetta referensseinään, ellei Tilaaja sitä erikseen kiellä.

Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ellei toisin ole sovittu.

Näiden toimitusehtojen tarkoituksena on määritellä SaaS-verkkosivupalvelun toimittamiseen liittyvät keskeiset ehdot ja vastuut sekä asiakkaan ja toimittajan väliset oikeudet ja velvollisuudet.